TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Home
  • Điều kiện người dùng
Điều kiện sử dụng

Đọc kỹ các điều kiện sử dụng này trước khi bạn sử dụng trang web. Họ mô tả các điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web này.

Chung

Trang web này (không bao gồm các trang được liên kết với nó) được quản lý bởi chúng tôi, Cyklop Nederland BV, một công ty được đăng ký tại Hà Lan (Cyklop). Trang web này chỉ dành cho những người sống ở Hà Lan. Khi truy cập vào trang web, bạn đồng ý với các điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không muốn đồng ý với các điều kiện sử dụng này, chúng tôi yêu cầu bạn không truy cập hoặc sử dụng trang web này nữa.

Các Điều kiện Sử dụng này có thể được Cyklop sửa đổi bất kỳ lúc nào. Các Điều kiện Sử dụng sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đặt một cách hợp lệ. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web sau khi có các Điều kiện Sử dụng được sửa đổi, bạn được coi là đã chấp nhận các sửa đổi này. Bạn nên thường xuyên xem các Điều kiện sử dụng hiện hành.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền và quyền thương hiệu, đối với tất cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang web này là tài sản của Cyklop hoặc các công ty liên kết của Cyklop hoặc được bao gồm bởi sự cho phép của chủ sở hữu có liên quan.

Bạn có thể in ra hoặc tải xuống một phần của trang web vào đĩa cứng và phân phối cho những người khác với điều kiện bạn thực hiện việc này hoàn toàn vì mục đích thông tin. Ngoài ra, bạn phải bao gồm cái gọi là ‘tuyên bố bản quyền’ sau trong tất cả các bản sao: Bản quyền Cyklop Nederland BV Mọi quyền được bảo lưu.

Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn còn bị cấm, trong số những điều khác, khỏi:

  1. sử dụng (bản sao) của (một phần của) trang web và / hoặc các thương hiệu được đặt trên đó cho mục đích thương mại; và
  2. thay đổi hoặc bao gồm (một phần của) trang web trong bất kỳ công việc nào khác (chẳng hạn như, ví dụ, một tài liệu giấy, nhật ký web hoặc trang web của người khác).

Nội dung

Chúng tôi đã cẩn trọng nhất có thể trong việc soạn nội dung của trang web này. Tuy nhiên, trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Cyklop không đảm bảo rằng nội dung trang web là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh, cũng như trang web sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn và / hoặc không có lỗi.

Nếu trang web đề cập đến các sản phẩm hoặc dịch vụ, điều đó không tự động tạo thành một đề nghị bán hoặc phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Cyklop, được hiểu là bao gồm các công ty liên kết, cán bộ và nhân viên của chúng tôi, theo đây loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp và / hoặc gián tiếp, phát sinh theo bất kỳ cách nào do bạn sử dụng hoặc xuất phát từ việc đó sử dụng, trang web hoặc một trang web khác được liên kết với trang web. Cụ thể hơn, Cyklop trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào do và / hoặc phát sinh từ:

  • Các hành động do bạn thực hiện mà có thể được thúc đẩy bởi thông tin được đặt trên trang web;
  • Không có khả năng sử dụng trang web; và
  • Thực tế là một số thông tin trên trang web không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật.

Các trang web được liên kết với trang web

Trang web có thể chứa các tham chiếu (ví dụ: bằng siêu liên kết, biểu ngữ hoặc nút) đến các trang web khác có liên quan đến một khía cạnh cụ thể của trang web này. Điều này không tự động có nghĩa là Cyklop được kết nối với các trang web khác này hoặc chủ sở hữu của chúng. Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web khác này hoặc thông tin được bao gồm trên chúng.

Thông tin và tài liệu do bạn cung cấp

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin hoặc tài liệu khác, do đó bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng nó. Bạn đảm bảo rằng thông tin hoặc tài liệu không vi phạm quyền (sở hữu trí tuệ) của bên thứ ba và không trái pháp luật theo bất kỳ cách nào khác.

Người dùng có thể tự mình đưa thông tin vào những vị trí nhất định trên website. Chúng tôi không thể xác minh trước thông tin này. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm và cũng không phải chịu trách nhiệm về nó. Chúng tôi có quyền viết tắt, sửa đổi hoặc xóa thông tin này bất cứ lúc nào.

Dữ liệu cá nhân

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân trên trang web, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, thì tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi có thể áp dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ tuyên bố về quyền riêng tư này trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu này.

Tiếp xúc

Nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại về trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 038-4675800 hoặc info@cyklop.nl

 Điều khoản khác

Chúng tôi có quyền mà không cần thông báo trước để đưa ra các thay đổi và chỉnh sửa đối với trang web này và / hoặc các điều kiện sử dụng vào bất kỳ lúc nào.

Các điều kiện người dùng này và việc bạn sử dụng trang web phải tuân theo luật pháp Hà Lan. Bất kỳ tranh chấp nào tiếp theo phát sinh từ trang web này hoặc liên quan đến trang web này sẽ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền.

Những thay đổi đối với tuyên bố về quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể thay đổi các điều kiện sử dụng này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

Do đó, bạn nên thường xuyên tham khảo những điều kiện này để nhận thức được những thay đổi này.

Cập nhật vào tháng 10 năm 2018

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase